Tin tức tư vấn

Thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã h...

Sáng ngày 25/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng ...

Chi tiết
Thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã h...

Sáng ngày 10/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Phạm Văn Cảnh chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng th...

Chi tiết
Khảo sát các đơn vị trên địa bàn huyện Cần Đước phục vụ Điều chỉn...

Nhằm phục vụ công tác Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Đước đến năm 2020, tầm nhìn đế...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR