Trung tâm dữ liệu

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển được thành lập theo Quyết định số 596/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 6/02/2001. Chức năng hoạt động được quy định tại Quyết định số 28/QĐ-ĐHKT-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ngày 8/3/2001. Đồng thời, chức năng được bổ sung theo Quyết định số 3249/QĐ-ĐHKT-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ngày 30/8/2016.

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển được chỉ đạo là bộ mặt nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, có chức năng tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế vào thực tiễn.

Hướng tới mục tiêu tăng tính hỗ trợ cho các học viên, các nhà nghiên cứu trong quá trình thực hiện các công trình nghiên cứu. Hiện nay, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển có thể hỗ trợ khai thác dữ liệu cho các anh/chị học viên, các nhà nghiên cứu có nhu cầu về các loại dữ liệu sau:
   (i)   Dữ liệu Thống kê các tỉnh, thành trong cả nước giai đoạn 2001-2015
   (ii)  Hỗ trợ dữ liệu khảo sát theo yêu cầu
   (iii) Hỗ trợ dữ liệu khảo sát khác

Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển vinh hạnh đồng hành cùng các học viên, các nhà nghiên cứu cùng các xu hướng trên.

                                                                                    Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển
                                                                                                  VIỆN TRƯỞNG

                                                                                      PGS.TS. NGUYỄN NGỌC VINH

Bài giảng điện tử

Bài đọc tham khảo

Văn bản

STT  Danh mục Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP NĐ 04/2008/NĐ-CP 11/01/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
 02  Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT TT 01/2012/TT-BKHĐT  09/02/2012  Về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
 03 Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT  TT 05/2013/TT-BKHĐT   31/10/2013 Về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
 04 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP  NĐ 92/2006/NĐ-CP   07/09/2006 Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Hỗ trợ nghiên cứu

Hỗ trợ nghiên cứu

Đối tác toàn cầu của IDR