Trung tâm dữ liệu

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển được thành lập theo Quyết định số 596/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 6/02/2001. Chức năng hoạt động được quy định tại Quyết định số 28/QĐ-ĐHKT-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ngày 8/3/2001. Đồng thời, chức năng được bổ sung theo Quyết định số 3249/QĐ-ĐHKT-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ngày 30/8/2016.

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển được chỉ đạo là bộ mặt nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, có chức năng tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế vào thực tiễn.

Hướng tới mục tiêu tăng tính hỗ trợ cho các học viên, các nhà nghiên cứu trong quá trình thực hiện các công trình nghiên cứu. Hiện nay, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển có thể hỗ trợ khai thác dữ liệu cho các anh/chị học viên, các nhà nghiên cứu có nhu cầu về các loại dữ liệu sau:
   (i)   Dữ liệu Thống kê các tỉnh, thành trong cả nước giai đoạn 2001-2015
   (ii)  Hỗ trợ dữ liệu khảo sát theo yêu cầu
   (iii) Hỗ trợ dữ liệu khảo sát khác

Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển vinh hạnh đồng hành cùng các học viên, các nhà nghiên cứu cùng các xu hướng trên.

                                                                                    Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển
                                                                                                  VIỆN TRƯỞNG

                                                                                      PGS.TS. NGUYỄN NGỌC VINH

Bài giảng điện tử

Bài đọc tham khảo

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 05/2015/TT-BNV 5/1/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
2 97/2010/TT-BTC 6/7/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
3 58/2011/TT-BTC 11/5/2011 Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện. các cuộc điều tra thống kê
4 01/2012/TT-BKHĐT 9/2/2012 Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
5 05/2013/TT-BKHĐT 31/10/2013  Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
6 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
7 04/VBHN-BNV 22/7/2014 Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
8 54/2015/QĐ-UBND 26/11/2015 Ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
9 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/4/2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
10 959/-BHXH 9/9/2015 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
11 02/2017/TT-BTC 6/1/2017 Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
12 40/2017/TT-BTC 28/4/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Hỗ trợ nghiên cứu

Hỗ trợ nghiên cứu

Đối tác toàn cầu của IDR