Hội nghị nghiệm thu đề tài "Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt động tài chính vi mô – Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Long An"

2018-09-06 16:13:00

Ngày 31/8/2018, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Long An tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài: “Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt động tài chính vi mô – Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Long An” do PGS.TS Trương Quang Thông làm Chủ nhiệm đề tài - Đơn vị Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đăng ký chủ trì thực hiện.

Đề tài nhằm phân tích thực trạng, các nhân tố tác động đến lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề liên quan đến chính sách phát triển của các hoạt động tài chính vi mô tại tỉnh Long An, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách phù hợp. Trên cơ sở đó, Đề tài mong muốn đóng góp các hàm ý thể chế và chính sách trong lĩnh vực tài chính vi mô như thể chế hoạt động, chính sách trợ cấp, chính sách khách hàng và chính sách lãi suất của các chủ thể có liên quan như Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng,.... 

 Quang cảnh hội nghị

Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy:

(1) Các tổ chức TCVM chính thức, tuy chiếm số lượng ít, nhưng do địa bàn hoạt động trải rộng khắp cả nước, gần như đã chiếm thị phần tuyệt đối về cho vay và huy động tiết kiệm. Tuy nhiên, chi phí cho các khoản cho vay của các tổ chức TCVM chính thức lại cao hơn khá nhiều so với các tổ chức bán chính thức, cho dù chi phí trung bình cho 1 đồng vốn cho vay của các tổ chức TCVM chính thức lại thấp hơn các tổ chức phi chính thức. Điều đó đã dẫn đến các chỉ tiêu về lợi nhuận và bền vững của các tổ chức TCVM chính thức luôn có xu hướng thấp hơn các tổ chức TCVM bán chính thức. Các khám phá trên cũng là cơ sở cho các hàm ý chính sách và định hướng hoạt động TCVM.

(2) Nghiên cứu tại địa bàn Long An: Sau quá trình vay vốn, các hộ đã cải thiện được cuộc sống của mình một cách đáng kể; thu nhập, tiết kiệm và đầu tư đều tăng lên, đa số đều có thêm các công việc. Ngoài ra, các hộ đều nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính khi họ tham gia việc vay vốn tín dụng vi mô. Từ những lợi ích đó, hầu hết các hộ vay vốn đều thấy rằng có nhiều lợi ích xã hội được tạo ra từ các tổ chức tài chính vi mô, góp phần cải thiện cuộc sống, mức sống của các hộ gia đình; các hộ đa phần đều muốn tiếp tục các khoản vay vi mô. Về việc thanh toán, số đông các hộ vay đều mong muốn trả lãi và gốc định kỳ. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực tài chính tại một thời điểm cho các hộ gia đình, đồng thời cũng sẽ làm giảm thiểu rủi ro các hộ gia đình không trả nợ đối với các khoản vay vi mô này.

(3) Qua phân tích về hiệu quả khi tham gia vào hoạt động tài chính vi mô của các tổ chức tài chính trên địa bàn tỉnh Long An, Đề tài nhận thấy hoạt động tài chính vi mô ở các tổ chức chính thức có xu hướng bền vững và phát triển hơn so với các tổ chức bán chính thức. Trong quá trình hoạt động, so với các tổ chức tài chính vi mô trên cả nước, hoạt động tín dụng của các tổ chức tài chính vi mô ở Long An thường ở mức khá an toàn (trong đó, các tổ chức tài chính vi mô chính thức thường có xu hướng an toàn vốn cao hơn các tổ chức bán chính thức; đồng thời tỷ lệ nợ rủi ro của các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức cũng cao hơn khá nhiều so với các tổ chức chính thức). Về lợi nhuận, thông thường tỷ suất sinh lợi của các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức sẽ tốt hơn so với các tổ chức chính thức. Điều này cũng khá hợp lý vì mức độ rủi ro trong hoạt động tài chính vi mô của các tổ chức bán chính thức tại Long An cao hơn so với các tổ chức chính thức.

Từ các kết quả nghiên cứu trên, Đề tài đã đưa ra các hàm ý chính sách về thể chế hoạt động như: phát huy vai trò của các tổ chức TCVM bán chính thức, phát triển vị thế của các tổ chức TCVM chính thức và khôi phục và phát triển vai trò của các dạng ngân hàng cộng đồng/nông thôn. Bên cạnh đó, Đề tài cũng đưa ra các hàm ý chính sách liên quan đến lợi ích xã hội trong các họat động tài chính vi mô và các hàm ý chính sách đối với chính sách khách hàng và lãi suất.

Kết quả nghiệm thu đề tài được Hội đồng Khoa học tỉnh đánh giá đạt và có khả năng ứng dụng.

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR