HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN & NGHIÊN CỨU
Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển– Đại học Kinh tế TPHCM được UBND tỉnh Long An giao thực hiện đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

VĂN BẢN
STT  Danh mục Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP NĐ 04/2008/NĐ-CP 11/01/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
 02  Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT TT 01/2012/TT-BKHĐT  09/02/2012  Về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
 03 Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT  TT 05/2013/TT-BKHĐT   31/10/2013 Về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
 04 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP  NĐ 92/2006/NĐ-CP   07/09/2006 Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
TÀI NGUYÊN

Nghiên cứu

 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH

Đào tạo

 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION

Tư vấn

 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY